C 2012 - Všechna práva vyhrazena
DATOZ s.r.o.


Mimo správy pohledávek nabízíme

- Jednání na dopravních inspektorátech
- Zajišťování předmětu financování
- Zpracování dat a informací
- Prověřování potenciálních klientů

Jednání na DI

Jedná se zde především o převod, přihlášení nebo odhlášení motorových vozidel na odborech dopravně správních agend, na základě plné moci.

Zajišťování předmětu financování

V tomto směru spolupracuje naše společnost s předními leasingovými společnostmi a bankovními ústavy působícími na území ČR i v zahraničí. V rámci těchto služeb zajišťujeme předměty financování (osobní i užitková vozidla, technologické celky, zemědělskou techniku apod.) v případech, kdy byla leasingová, či úvěrová smlouva vypovězena. Při zajištění předmětu financování se snažíme maximálně vyhovět požadavkům našeho klienta a při  tom  se  snažíme stále více zkvalitňovat naše služby. Veškeré informace o průběhu  řešení  zadaných  případů  jsou  zpřístupněny  zástupcům věřitele, což znamená,  že  pro  jednotlivé  společnosti  je  zpřístupněna  databáze pod heslem, kam je možno kdykoli nahlédnout a získat tak informace o jejich klientech,  stavu  řešení  případu, jméno správce - zástupce naší společnosti, který případ řeší včetně telefonického spojení atd. Je-li zájem ze strany příslušné společnosti, vozidlo předáváme umyté, vyčištěné a po kontrole oleje.  Při zajištění  vozidla  se  vždy  zhotoví  fotografie,  kde  je  v případě sporu zachycen aktuální stav vozidla (detailní snímky havarovaných částí vozu apod.). V případech kladného uzavření případu - zabavením předmětu financování, popř. vyrovnáním pohledávky ze strany dlužníka vyhotovujeme závěrečnou zprávu s popisem řešení jednotlivých případů, zjištěním nových skutečností atd. Veškeré zadávání a posléze odevzdávání vyřešených případů umožňujeme v elektronické podobě.                                                                                                                                              

Zpracování dat a informací

V těchto případech se jedná o prověření klientů, kteří neplní své závazky a to tehdy, kdy byl nárok vyplývající z příslušné smlouvy soudně uznán a subjekt svůj závazek přesto nesplnil. Zjistíme a shromáždíme  data  o daném subjektu (majetkové a rodinné poměry, údaje o zaměstnání apod.). Tyto informace poté slouží jako  podpůrné  podklady pro případné exekuční řízení.

Prověřování potenciálních klientů
Při naší činnosti jsme zároveň  schopni  prověřit budoucího  leasingového  nájemce  nebo  žadatele  o  úvěr, případně zajistit spojení mezi zástupcem naší společnosti a sítí obchodních zástupců a následně poskytnout údaje, které mohou ovlivnit uzavření smlouvy. V souvislosti s prověřením potenciálních  žadatelů  prověřujeme  kromě  možných exekučních titulů, či insolvencích, zda doklady, které žadatel předkládá  (OP, ŘP, Cestovní pas apod.)  nebyly v minulosti odcizeny. Spolehlivost těchto údajů závisí  na  včasném  nahlášení ztráty  dokladů  příslušným  orgánům.  V případě prokazatelné trestné činnosti zastupujeme klienta  na  základě  zplnomocněn í při  jednání  s  orgány  činnými  v trestním řízení a před soudem.
Naše služby
Dodavatel služeb v oblasti
spojených s předčasným ukončováním
zákaznických smluv
Zajišťování předmětu financování
Jednání na dopravních
inspektorátech
Zpracování dat a informací
Prověřování potenciálních klientů
Naše průměrná úspěšnost
se pohybuje na hranici
92%
Vaše spokojenost pod kontrolou
Vytvořili jsme pro Vás
BLOG
+420 244 460 037